Avís Legal

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la informació següent:

DADES IDENTIFICATIVES

 1. Esteu visitant la web www.antoniamarquesworkshop.com titularitat d’Antonia Marqués Alberti, en endavant el TITULAR, domiciliada al C/ de l’Hostal, 4 Alcúdia, 7400 Mallorca – Balears, amb CIF 78204130J
 • Telèfon de contacte: 630877497
 • Correu electrònic: workshopalcudia@gmail.com

USUARIS

 1. L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que si s’escau resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL

 1. www.antoniamarquesworkshop.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els “Continguts”) a Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciants als quals l’USUARI hi pot tenir accés.

L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se’l pot proporcionar

una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (grups de notícies, etc.) que el TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no fer-los servir per:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
 • Provocar danys als sistemes físics i lògics d’Antonia Marqués Alberti, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que s’hi contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

El TITULAR es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultaran adequats per a la publicació. En qualsevol cas, el TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

 1. Tot allò relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit al document de Política de Privadesa.

CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 1. El TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats: En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitat comercial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 1. L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva responsabilitat exclusiva. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:
 • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’USUARI.
 • La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o de tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. Correspon a l’USUARI, en tot cas, disposar de eines adequades per a la detecció i la desinfecció d’aquests elements.
 • L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers pogués realitzar.
 • L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que en faci l’USUARI. El TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin l’origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En cas que hi hagi fòrums, l’ús d’aquests espais o d’altres espais anàlegs, cal tenir en compte que els missatges reflecteixin únicament l’opinió de l’USUARI que els remet, que n’és l’únic responsable. El TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

 1. El TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través d’aquest, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats al vostre portal.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

ENLLAÇOS

 1. En cas que a www.antoniamarquesworkshop.com s’incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests. hipervincles i altres llocs a Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRETS D’EXCLUSIÓ

 1. El TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

GENERALITATS

 1. El TITULAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 1. La relació entre el TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal les resoldran els jutjats i els tribunals espanyols de Madrid.

MENORS D’EDAT

 1. www.antoniamarquesworkshop.com dirigeix ​​els seus serveis a usuaris de més de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i, per tant, no ens han d’enviar les dades personals. Informem que, si es dóna aquesta circumstància, Grup Mallorca Pastisseria no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin derivar de l’incompliment de l’avís que s’estableix en aquesta mateixa clàusula.

MESURES DE SEGURETAT. SSL

El TITULAR ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL (Secure Sockets Layer).

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui fer servir en un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, com, per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o els dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

L’adreça del lloc web apareixerà de color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

 

Última revisió: Octubre 2023